Lions Club Sjöbo

Ungdomsstipendium

I samband med 40-års jubiléet av Lions Club Sjöbo 1996 fattades ett beslut om att instifta ett årligt stipendium kallat ”Årets ungdom”.

Stipendiet skall ses som en utmärkelse och utgöra stöd/uppmuntran för den eller de som under det gångna året utfört en samhällsinsats – i första hand bland barn och ungdomar – i enlighet med Lions etik och syften genom:

  • en uppmärksammad ledarprestation, eller
  • en behjärtansvärd insats, eller 
  • att medverkan till ökad livskvalitet för sin omgivning genom föredömligt initiativtagande och kreativitet.

Stipendiet/utmärkelsen:

 – skall bestå av 10 000 kronor eller annan summa efter beslut av klubbmöte

 – kan delas ut till en eller flera ungdomar i åldern 15 – 30 år

Stipendiat/mottagare av utmärkelsen:

 – skall vara verksam i Sjöbo kommun

 – utses av styrelsen för Lions Club Sjöbo, som även beslutar om tid och

   plats för överlämningen av utmärkelsen.

 – Styrelsens beslut är inte överklagas.

Dock är egen nominering eller nominering av närstående diskvalificerande och skall lämnas utan avseende.

Nominering av stipendiat skall vara Lions Club Sjöbo tillhanda senast den 31 oktober varje år. Alla kan lämna förslag till lämplig kandidat.

För adress (brev eller e-post) till Lions Club Sjöbo, se flik ”Om oss” och ”Kontakta oss”